Zniesienie podatku PCC przy zakupie pierwszego mieszkania – zmiany w prawie

fot. gettyimages.com

Ci nabywcy, którzy z zakupem mieszkania wstrzymali się do września, zaoszczędzili sporą sumę. 31 sierpnia 2023 r. nastąpiło zniesienie podatku PCC, czyli od czynności cywilno-prawnych przy transakcjach kupna pierwszej nieruchomości z rynku wtórnego. To zmiana, która z pewnością pozostawi portfele nabywców w nieco lepszej kondycji niż wcześniej.

Zniesienie Podatku Pcc Przy Zakupie Pierwszego Mieszkania Zmiany W Prawie E184135, NEWSFIN

Warszawa, Wilanów, mazowieckie

Ostoja Wilanów, 5 pokoi, parter z ogródkiem, na dwie strony świata, pryw. park

2 000 000

Zniesienie Podatku Pcc Przy Zakupie Pierwszego Mieszkania Zmiany W Prawie 3540953, NEWSFIN

Kielce, świętokrzyskie

Nowe urządzone mieszkanie 44 m2 z garażem i komórką, Kielce ul. Romualda 11

555 000

Czym jest podatek od czynności cywilno-prawnych PCC przy zakupie mieszkania?

Zakup mieszkania z drugiej ręki wymaga opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Ten wynosi 2 proc. wartości rynkowej nabywanej nieruchomości. Należną kwotę podatku PCC oblicza notariusz na podstawie ceny transakcyjnej z aktu notarialnego. Kwotę wpłaca nabywca, a notariusz odprowadza ją w jego imieniu do urzędu skarbowego. Przez pięć lat instytucja może odnieść się do wysokości kwoty, oceniając jej poprawność. Po tym czasie sprawa się przedawnia. Zdarza się, że urząd skarbowy uznaje, że kwota podatku jest zaniżona wobec rynkowych wartości podobnych nieruchomości i żąda wyrównania do właściwej kwoty (wraz z odsetkami od zaległości podatkowej za określony czas).

SPRAWDŹ >>> Co musisz wiedzieć o podatku PCC przy zakupie mieszkania?

Podatek PCC a podatek VAT – który zapłacić?

Nabywca nie decyduje, który podatek będzie opłacał, bowiem rodzaj opodatkowania przy zakupie nieruchomości zależy od osoby sprzedającej. Jeśli właściciel nieruchomości jest osobą prywatną (nie firmą), to nabywca zobowiązany jest do opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, czyli PCC. Jeśli nieruchomość zbywa przedsiębiorca, kupujący musi opłacić podatek VAT, który zwykle wliczony jest już w cenę nieruchomości. Powszechnie mówi się, że podatek VAT dotyczy transakcji na rynku pierwotnym, a podatek PCC na rynku wtórnym.

Bez względu na rodzaj opodatkowania, to na nabywcy spoczywa obowiązek uregulowania należności wobec urzędu skarbowego, bowiem wynika ona ze wzbogacenia.

Które przepisy regulują kwestie podatku PCC?

Do 31 sierpnia 2023 r. każdy nabywca nieruchomości, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, zobowiązany był uiścić podatek w wysokości 2 proc. ceny transakcyjnej widniejącej na umowie. Ustawą z dnia 26 maja 2023 r. znowelizowano zapisy dotyczące podatku PCC. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami:

Art. 4. W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 170) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, z wyjątkiem umów sprzedaży, których przedmiotem jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, opodatkowanych zgodnie z art. 7a,”;

2) w art. 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. W przypadku, gdy nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość następuje przez kilku kupujących, zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku według stawki określonej w art. 7a ust. 1, są wyłącznie kupujący spełniający warunki, o których mowa w tym przepisie.”;

3) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu: „Art. 7a. 1. W przypadku gdy kupujący nabywa co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, lub udziały w tych lokalach albo nabył już co najmniej pięć takich lokali lub udziały w nich, stawka podatku od zawartej z tym samym kupującym umowy sprzedaży szóstego i każdego następnego takiego lokalu w tym budynku lub budynkach lub udziału w takim lokalu, wynosi 6%.

  1. Jeżeli nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość następuje na współwłasność przez kilku kupujących, przepis ust. 1 stosuje się także wtedy, gdy chociażby jeden z kupujących jest zobowiązany do uiszczenia podatku w takiej stawce. Przepisy art. 7 ust. 3 pkt 1 stosuje się odpowiednio.”;

4) w art. 9 w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu: „17) sprzedaż, której przedmiotem jest prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia.”.

Podatek PCC regulują:

  • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity — Dz.U. z 2020 r. poz. 815 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. poz. 1999).

Zniesienie podatku PCC ustanawia:

  • Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Zniesienie podatku PCC dla pierwszego zakupu nieruchomości

Nowa ulga podatkowa obowiązuje przy zakupie pierwszego mieszkania lub domu na rynku wtórnym. To dobra wiadomość dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji być właścicielami nieruchomości. Oszczędności wynikające z braku obowiązku płacenia PCC mogą być znaczące, szczególnie przy zakupie droższego mieszkania.

Warto jednak zaznaczyć, że nową ustawą rząd wprowadził wyższą stawkę podatku PCC w przypadku zakupu szóstego i kolejnego mieszkania lub udziałów w nich. Stawka ta wynosi 6 proc. Ta decyzja ma na celu zapobieganie hurtowym zakupom inwestycyjnym, które mogłyby ograniczać dostępność mieszkań na rynku dla osób, które chcą nabywać nieruchomości na cele mieszkaniowe.

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *