Uczelnie będą budować strzelnice. Jest decyzja prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie. Deklarowanym celem ustawy jest umożliwienie sprawnej budowy strzelnic, jako przedsięwzięć istotnych z punktu widzenia interesów państwa i kształtowania postaw patriotycznych.

Uczelnie Będą Budować Strzelnice Jest Decyzja Prezydenta 011371a, NEWSFIN

Uczenie będą budować strzelnice. Prezydent podpisał ustawę (GETTY, secret agent mike)

Zgodnie z ustawą o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie, proces inwestycyjny będzie uproszczony, tak by inwestor (uczelnia) mógł go przeprowadzić „w możliwie najkrótszym terminie, z uwzględnieniem interesu jednostki, jak i określonego w ustawie interesu publicznego”.

Uczelnie będą mogły budować strzelnice

Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie przewiduje, że zezwolenia na budowę strzelnic, po uprzednim uzyskaniu przez uczelnię decyzji środowiskowych, będą wydawali właściwi miejscowo wojewodowie. Przed wydaniem decyzji o zezwoleniu, wojewoda będzie występował o liczne opinie, w tym do zarządu województwa i wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, zastępujące wymagane przepisami uzgodnienia, pozwolenia, warunki, zgody bądź stanowiska właściwych organów. Na wniosek inwestora uzasadniony interesem publicznym, wojewoda będzie nadawał decyzji o zezwoleniu rygor natychmiastowej wykonalności.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: "Odwet PiS" po wygranej? Poseł o planach Kaczyńskiego

Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu stanie się ostateczna, nieruchomości przeznaczone na tę inwestycję będą oddawane uczelni w nieodpłatne użytkowanie, a prawa użytkowania wieczystego i hipoteki na nieruchomościach objętych decyzją będą wygasać. Za nieruchomości, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między uczelnią a dotychczasowym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub podmiotem ograniczonego prawa rzeczowego.

Zobacz także:

Polskę zalewa tani miód z Chin. Tysiące pszczelarzy ma problem

Nie będzie możliwe wstrzymanie wykonania decyzji o zezwoleniu w razie złożenia skargi do sądu administracyjnego, a w razie stwierdzenia nieważności decyzji o zezwoleniu albo jej wydania z naruszeniem prawa, naprawienie szkody będzie mogło nastąpić tylko przez wypłatę odszkodowania.

Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie zmienia ustawy: o gospodarce nieruchomościami i o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zobacz także:

Kłamstwa i kłamstewka budżetowe [OPINIA]

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *