B+R+I w FENG – już prościej się nie da

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) to kontynuacja programów Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 i Inteligentny Rozwój 2014-2020. Skupia się na rozwoju gospodarczym, innowacjach oraz badaniach i rozwoju, oferując wsparcie w procesie B+R+I (prace badawczo-rozwojowe oraz innowacje), współpracę nauki z biznesem, koncentrując się na Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach (KIS). Oferuje również wsparcie w takich obszarach jak transfer technologii, realizacja założeń Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ) i cyfryzacja przedsiębiorstw. FENG oferuje różne formy wsparcia, w tym dotacje, instrumenty finansowe, kapitałowe i gwarancyjne, oraz instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne. Program jest skierowany do przedsiębiorstw, sektora nauki, konsorcjów przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu, takich jak ośrodki przedsiębiorczości, innowacji i instytucje finansowe.

MŚP w duchu innowacji

Ścieżka SMART w FENG to ułatwienia dla przedsiębiorców, m.in. uproszczenia w składaniu wniosków o dofinansowanie (1 wniosek – 1 instytucja) oraz modułowość, czyli możliwość zawarcia całego procesu B+R+I w jednym wniosku.

Instrument ten oferuje wsparcie kompleksowych projektów w obszarze B+R+I. Przedsiębiorca może skomponować swój projekt z 7 modułów: B+R, wdrożenie innowacji, infrastruktura B+R, internacjonalizacja, kompetencje, cyfryzacji oraz zazieleniania przedsiębiorstw. Projekt modułowy powinien obejmować co najmniej jeden z modułów obowiązkowych i dowolnie dobrane moduły fakultatywne.
Moduły obowiązkowe dla przedsiębiorców to B+R lub wdrożenie innowacji. MŚP muszą uwzględnić co najmniej jeden z tych modułów, podczas gdy projekty dużych przedsiębiorstw muszą zawsze zawierać moduł B+R. Pozostałe moduły są opcjonalne i mogą być ujęte w projekcie według indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Działanie jest skierowane zarówno do MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw i ich konsorcjów, w tym z organizacjami badawczymi i pozarządowymi. MŚP i ich konsorcja składają wnioski do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej PARP), a duże przedsiębiorstwa i ich konsorcja do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (dalej NCBR).
Prowadzone nabory wniosków:
– 06.07-30.10.2023 – nabór dla pojedynczych MŚP (projekty na rzecz dostępności). Budżet naboru 222 mln zł.
– 10.05-30.10.2023 – nabór dla pojedynczych MŚP. Budżet naboru 890 mln zł.
– 10.05-30.10.2023 – nabór dla przedsiębiorstw innych niż MŚP (projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa samodzielnie). Budżet naboru 667 mln zł.
– 06.07-30.10.2023 – nabór dla przedsiębiorców innych niż MŚP (projekty na rzecz dostępności). Budżet naboru 445 mln zł.

Fot. Vladimir Borovic/Getty Images (Materiały prasowe)

MŚP, które posiadają już certyfikat Seal of excellence, mogą otrzymać wsparcie na działania dotyczące realizacji projektów badawczo-rozwojowych, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, które zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Europejską w ramach instrumentu EIC Accelerator Programu „Horyzont Europa” (HE) i otrzymały certyfikat Seal of Excellence, jednak z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania w ramach programu HE. Certyfikat Seal of Excellence nie może zostać wystawiony później niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w naborze w ramach FENG. Projekt musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS). Nabór wniosków w ramach działania prowadzi NCBiR od 30.05.2023 do 16.08.2023, a budżet wynosi 45 mln zł.

Promocja marki innowacyjnych MŚP – narzędzie wspierające promocję polskich marek produktowych MŚP na rynkach międzynarodowych w ramach Marki Polskiej Gospodarki. Działa poprzez udział w imprezach targowych, konferencjach oraz misjach gospodarczych i jest kontynuacją programu Go to Brand realizowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Instrument skierowany jest do MŚP o znacznym potencjale eksportowym i ma na celu zwiększenie ich dostępu do rynków zagranicznych, realizację strategii ekspansji i dopasowanie produktów do konkretnych rynków i klientów. Nabór wniosków potrwa od 16.10.2023 do 30.11.2023, a ogłoszenie naboru planowane jest na 14.09.2023. Budżet wynosi 155 mln zł. Instytucją przyjmującą wnioski jest PARP.

MŚP oraz małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap) i spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap) mogą skorzystać z instrumentu Kredyt ekologiczny oferowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Narzędzie to wspiera przedsiębiorstwa w transformacji zwiększającej efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury oraz inwestycje w nowe lub ulepszone produkty i procesy. Przedsiębiorcy mogą realizować inwestycje związane z efektywnością energetyczną i ekologią. Wsparcie jest udzielane w formie premii ekologicznej – refundacji części kapitałowej kredytu ekologicznego na pokrycie kosztów inwestycji. Nabór wniosków dla Kredytu ekologicznego trwa od 13.06.2023 do 17.08.2023, a budżet naboru wynosi 660 mln zł.

Kolejna forma wsparcia to Startup Booster Poland (Ścieżka SmartUP). Dedykowana jest centrom transferu technologii, centrom innowacji, inkubatorom technologicznym, akademickim inkubatorom przedsiębiorczości czy parkom technologicznym. Instrument realizowany będzie przy zaangażowaniu operatorów – akceleratorów. Dofinansowanie (w formie grantów) przeznaczone jest na programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym, które przyspieszają rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie (startupów). Wsparcie obejmuje zarządzanie programami, pozyskiwanie startupów, obsługę programów, członkostwo w międzynarodowych sieciach akceleratorów oraz zaangażowanie ekspertów i mentorów. Nabór wniosków w działaniu Smart UP prowadzi PARP od 13.06.2023 do 22.08.2023, a budżet naboru wynosi 91 mln zł.

Fot. Gorodenkoff – stock.adobe.com (Materiał partnera)

FENG dla nauki

Uczelniom wyższym, jednostkom naukowym oraz organizacjom badawczym, dedykowane są m.in. instrumenty First Team oraz Proof of Concept. First Team to program skierowany do najlepszych początkujących badaczy (do 12 lat po uzyskaniu tytułu naukowego) z całego świata, którzy chcą realizować swoje badania w polskich organizacjach badawczych. W ramach programu młodzi doktorzy mają możliwość założenia własnego zespołu badawczego, osiągnięcia samodzielności naukowej oraz rozwoju naukowej współpracy międzynarodowej lub nawiązania współpracy z przedsiębiorcami działającymi w Polsce. W First Team możliwe jest również uzyskanie wsparcia na przygotowanie wniosków do konkursów organizowanych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC). Nabór wniosków prowadzony przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (dalej FNP) odbędzie się w terminie od 18.09.2023 do 18.10.2023 r. Ogłoszenie naboru nastąpi 01.08.2023. Budżet naboru 64 mln zł.

Natomiast Proof of Concept to działanie dedykowane naukowcom i ich zespołom, pracujących w polskich organizacjach badawczych, którzy chcą zweryfikować potencjał wdrożeniowy posiadanych wyników badań. Finansowanie obejmuje prace badawczo-rozwojowe mające na celu weryfikację postawionej we wniosku hipotezy badawczej oraz potencjału wdrożeniowego wyników badań, podniesienie umiejętności młodych naukowców w zakresie prowadzenia badań naukowych o znaczeniu gospodarczym i rozwój ich kariery naukowej, jak również rozwój współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Efektem przeprowadzonych badań powinien być postęp na ścieżce prowadzącej do komercjalizacji projektu. W ramach działania możliwa jest realizacja projektów w formule skutecznej współpracy z przedsiębiorstwem, przy czym wsparcie finansowe udzielane jest jedynie organizacji badawczej. Finansowanie nie obejmuje badań podstawowych. Przewidziany nabór wniosków w ramach tego działania w terminie 03.08.2023-07.09.2023. Nabór prowadzi FNP. Budżet naboru 13 mln zł.

Rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie klastrów.

Koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK) albo koordynatorzy ponadregionalnych klastrów wzrostowych, mogą liczyć na wsparcie w ramach działania Rozwój oferty klastrów dla firm. Działanie ma na celu rozwój oferty usługowej świadczonej przez Koordynatora KKK albo ponadregionalnego klastra wzrostowego. Polega na zaprojektowaniu i wdrożeniu nowych (lub znacząco ulepszonych) usług z zakresu B+R+I w takich obszarach strategicznych jak: transformacja cyfrowa, gospodarka o obiegu zamkniętym, gospodarka niskoemisyjna, nowoczesna edukacja. Dodatkowo dotyczyć będzie wparcia rozwoju potencjału klastra poprzez podniesienie potencjału kadrowego, kompetencyjnego, organizacyjnego lub infrastrukturalnego koordynatora w zakresie świadczenia usług na rzecz członków klastra oraz zarządzania siecią powiązań wewnątrz klastra lub uczestnictwa w międzynarodowych partnerstwach i sieciach współpracy. Dofinansowanie może być przeznaczone na: 1) rozwój infrastruktury badawczej lub demonstracyjnej niezbędnej do budowy potencjału koordynatora klastra do świadczenia nowej lub znacząco usługi na rzecz członków klastra; 2) działania związane z podnoszeniem potencjału kadrowego w obszarach strategicznych; 3) działania związane z organizacją przyjazdowych misji gospodarczych oraz z udziałem w targach, seminariach, kongresach i konferencjach. Nabór wniosków w działaniu Rozwój oferty klastrów dla firm prowadzi PARP od 30.05.2023 do 30.07.2023. Budżet naboru wynosi 66 mln zł.

FENG bezpłatnie – to się opłaca

Program FENG zapewnia bezpłatne wsparcie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów poprzez realizację usług zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z Programu, w tym kontynuację, dobrze znanych z POIR, bezpłatnych usług STEP i Innovation Coach oraz nowej usługi Innopoint.

STEP – Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł – to usługa informacyjna skierowana do wszystkich przedsiębiorców, którzy mają pomysł na innowacyjny projekt, ale nie mają pewności czy ma on szanse na spełnienie kryteriów oceny w naborach FENG. W ramach usługi mogą uzyskać szczegółową analizę swojego pomysłu sprofilowaną pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania z FENG. Działanie STEP jest bardzo proste i generalnie składa się z dwóch czynności:

  1. należy wypełnić prosty formularz dostępny na www.poir.gov.pl oraz www.feng.gov.pl,
  2. po wstępnej weryfikacji następuje współpraca z ekspertem (mającym doświadczenie w ocenie projektów POIR), który udziela indywidualnej usługi informacyjnej w formie raportu pod kątem wpisywania się pomysłu w FENG z omówieniem jego słabych i mocnych stron, jeśli chodzi o spełnianie wymogów konkursów i możliwości finansowych i organizacyjnych firmy.

Co ważne – STEP jest dostępny bez przerwy i dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców. Po więcej informacji zapraszamy tutaj.

Fot. Gorodenkoff Productions OU/Getty Images (Materiał partnera)

Natomiast usługa Innovation Coach skierowana jest do tych przedsiębiorców, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanego pomysłu na projekt, nie korzystali do tej pory ze środków publicznych oraz nie mają doświadczenia w realizacji B+R+I. Jest to forma indywidualnego coachingu, w ramach której doświadczony ekspert rozpoznaje w firmie obszary z potencjałem na innowacje, przeprowadza diagnozę przedsiębiorstwa oraz wypracowuje rekomendacje wprowadzenia innowacji w firmie (raport). Aby skorzystać ze wsparcia eksperta, wystarczy zarejestrować się na stronie www.innovationcoach.pl i poczekać na kontakt. Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

Nowością jest usługa INNOPOINT, czyli nowoczesny system obsługi klienta. Realizowana przez m.in. Główne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich zlokalizowane na terenie każdego województwa oraz Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dostarcza przedsiębiorcy kompleksowej, a zarazem spersonalizowanej informacji o dostępnych formach wsparcia z FENG.

Główne składowe Innopointu:

  • Ankieta potrzeb przedsiębiorcy – pozwala na dopasowanie do przedsiębiorcy odpowiednich dla niego form wsparcia w ramach FENG, na podstawie określonego przez system profilu przedsiębiorcy,
  • Formularz rezerwacji spotkań – służy do umawiania spotkań z konsultantami. Rezerwacji będzie można dokonać z poziomu ankiety bądź infolinii FENG.
  • Infolinia FENG (22 262 99 95) – pełniąca funkcję głównej infolinii całego programu. Jej konsultanci udzielają informacji na temat całej oferty FENG oraz w razie takiej konieczności przekierowują rozmowy do innych instytucji wdrażających program.

Po aktualności oraz informacje o programie zapraszamy na stronę nowoczesnagospodarka.gov.pl. W celu skorzystania z dostępnych usług ekspertów oraz po szczegóły konkursów zapraszamy na stronę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Materiał partnera

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *