Działka leśna – czy można na niej budować dom?

Dzialka Lesna Czy Mozna Na Niej Budowac Dom 89a4ffe, NEWSFIN

Szukając idealnego miejsca na budowę domu, często zastanawiamy się nad zakupem działki leśnej. Wizja porannego śniadania na tarasie z widokiem na las i płynącymi zewsząd odgłosami ptaków jest bardzo kusząca. Niestety grunty leśne są obwarowane wieloma zakazami. Jakie są zasady ich użytkowania? Co można wybudować na takiej działce?

Dzialka Lesna Czy Mozna Na Niej Budowac Dom A806dc5, NEWSFIN

Zduńska Wola, łódzkie

Sprzedam dwie działki. 6700 m i 9300 m.

2 000 000

Dzialka Lesna Czy Mozna Na Niej Budowac Dom 6972913, NEWSFIN

Darłowo, zachodniopomorskie

Działki nad morzem- Darlówko Wschodnie

30 000

Spis treści

 1. Czym jest działka leśna?
 2. Kupiliśmy działkę leśną i co dalej?
 3. Proces odlesienia działki

Czym jest działka leśna?

Definicja lasu znajduje się w Ustawie o lasach z dnia 28 września 1991 r. Zgodnie z nią gruntem leśnym jest:

 • teren o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną, przeznaczony do produkcji leśnej, stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo wpisany do rejestru zabytków;
 • teren związany z gospodarką leśną, na którym znajdują się budynki i obiekty, drogi oraz urządzenia zajęte pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej.

W ewidencji gruntów działki leśne mają oznaczenie: Ls – lasy oraz Lz – grunty zadrzewione i zakrzewione. Z kolei w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki leśne mają symbole:

 • ZN – tereny zielone objęte ochroną przyrody;
 • ZL – lasy;
 • ZP – tereny zieleni urządzonej;
 • ZD – tereny ogrodów działkowych;
 • ZC – cmentarze;
 • ZZ – obszary zagrożone powodzią.

Większość lasów stanowi własność Skarbu Państwa. Są one zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Nadzór nad lasami prywatnymi sprawuje starosta. Zadania związane z kuratelą może on powierzyć nadleśniczemu Lasów Państwowych lub bezpośrednio jednemu z wydziałów starostwa.

Kupiliśmy działkę leśną i co dalej?

Trzeba widzieć, że nawet jeśli kawałek lasu należy do nas, to nie możemy swobodnie nim gospodarować. Przepisy nakładają na właścicieli lasów obowiązek prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej, w tym: zachowania różnorodności przyrodniczej, ochronę przeciwpożarową i przed szkodnikami, oraz dokonywanie zalesień w okresie do 5 lat po wycince.

Ogrodzenie działki

Pierwsze co nasuwa się po na nabyciu ziemi, jest postawienie ogrodzenia. Niestety ustawa nie przewiduje postawienia takowego na działce leśnej. Wpierw musielibyśmy wyłączyć fragmenty działki, na której stanie ogrodzenie spod produkcji leśnej. Jednak jest jeden wyjątek – zagrodzenie młodego lasu przed szkodami, jakie może im wyrządzić zwierzyna leśna. Oczywiście nie mogą to być potężne betonowe słupy, a raczej siatka rozciągnięta pomiędzy drewnianymi kołkami.

Trzeba pamiętać, że postawienie ogrodzenia musimy uzgodnić z najbliższym Nadleśnictwem lub osobą wyznaczoną przez starostę do sprawowania opieki nad lasami niepaństwowymi. Argumentacja w postaci ochrony sadzonek nie powinna spotkać się z odmową. Natomiast jeśli chcemy wyłącznie zabezpieczyć naszą własność, musimy liczyć się z decyzją negatywną, ponieważ przepisy zezwalają jedynie na ustawienie tabliczek ze stosownym napisem zakazującym wejścia na teren prywatny.

Uproszczony plan urządzenia lasu

Musimy wiedzieć, że nie tylko nie możemy nic postawić na działce leśnej, ale i nie możemy nią dowolnie dysponować. Wszystko zapisane jest w uproszczonym planie urządzenia lasu. Zgodnie z przepisami plan urządzania lasu sporządzany jest dla lasów państwowych, natomiast uproszczony – dla terenów prywatnych. Dla lasów prywatnych rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Plan zatwierdza się raz na 10 lat.

Co się znajduje w dokumencie? Przede wszystkim jest tam:

 • opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, w tym zestawienie powierzchni lasów z rozpisaną roślinnością, według gatunków drzew w drzewostanie, klas wieku, klas bonitacji drzewostanów oraz funkcji lasów;
 • analiza gospodarki leśnej w minionym okresie;
 • program ochrony przyrody;
 • określenie zadań, w tym: liczbę drzew, jaką można wyciąć, opis pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej oraz gospodarkę łowiecką.

Warto wiedzieć, że nowo sporządzany projekt UPUL starosta podaje do publicznego wglądu. Każdy właściciel działki ma prawo w ciągu 30 dni do złożenia uwag i zażaleń. Niestety zdarza się, że urzędnicy popełniają błędy. Stąd trzeba zawsze zajrzeć do planu i porównać go do stanu faktycznego. Jeśli nie zgłosimy uwag, konsekwencje będziemy ponosić przez kolejne 10 lat.

CZYTAJ TAKŻE | Zakup działki – 11 błędów kardynalnych

Wycinka drzew na działce leśnej

Wspomniana już ustawa o lasach zobowiązuje właścicieli terenów leśnych do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania. Szczególny nacisk kładzie się na racjonalne pozyskiwanie drewna, które powinno być w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu. 

Podstawą do wycinki drzew jest uproszczony plan urządzenia lasu lub decyzja starosty.

Natomiast, gdy działka nie jest lasem a terenem zalesionym, lub udało się nam ją przekwalifikować, kolejnym krokiem jest uzyskanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Wycinkę reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zgodnie z nią takie zezwolenie wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta na wniosek właściciela nieruchomości. Ustawa przewiduje też wyjątki. Na przykład nie potrzeba zgody na usunięcie drzewa lub krzewu, które rośnie na działce będącej własnością osoby fizycznej, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zezwolenie nie jest też wymagane, w przypadku drzewa, którego obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm jest mniejszy niż:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Każda gmina w Polsce powinna posiadać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Obowiązek taki nakłada Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W MPZP znajdziemy informacje o przeznaczeniu działek, możliwościach zabudowy oraz planach inwestycyjnych.

Dokument jest obowiązującym prawem na terenie danej gminy. Zatem jeśli MPZP dopuszcza możliwość zabudowy na naszej działce, możemy wystąpić o wyłączenie gruntu z produkcji leśnej. Podanie należy złożyć do regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. W przypadku, gdy MPZP nie uwzględnia naszej działki, wtedy musimy wnioskować o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

CZYTAJ TAKŻE | Czym jest uzbrojenie działki budowlanej?

Proces odlesienia działki

Pierwszym krokiem jest zmiana przeznaczenia działki. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 5 Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych, będących własnością prywatną, musi wyrazić zgodę marszałek województwa po uzyskaniu opinii izby rolniczej. Z wnioskiem występuje wójt, starosta albo prezydent miasta. Zasadniczo procedura nie jest prosta. Izba sprawdza, czy zmiana statusu działki nie wpłynie negatywnie na gospodarkę leśną. Z dokumentacji musi też wynikać, że dany teren nie pełni żadnej funkcji w gospodarce leśnej.

Etap drugi to wyłączenie gruntów z produkcji leśnej. Decyzję wydaje dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Po uzyskaniu zgody właściciel jest zobowiązany do uiszczenia należności i opłat rocznych oraz jednorazowej opłaty za przedwczesny wyrąb drzewostanu. Opłaty unikniemy, jeśli grunty będą przeznaczone na cele budownictwa mieszkaniowego:

 • do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego;
 • do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.

Krok ostatni to uzyskanie pozwolenia na budowę.

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *